edited. Thermodynamik I oder TSL für Elektotechniker?